Załącznik nr.1

 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

Kupujący:

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

 

Sprzedawca:

Karuna Jerzy Gołębiowski

  1. Szopena 11a/9

44-120 Pyskowice

NIP: 9690258406

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie §5 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………………………………………………..……. (nazwa Produktu) z dnia ………………………………… .

 

Produkt otrzymałem(-am) dnia ……………………………….. .

Zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

  • Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest …………………………………………………………………………… .
  • Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

 

………………………………………………

Z poważaniem (podpis Kupującego)